Font Nova (forada)

Font del municipi de Sant Antoni de Portmany, parròquia de Sant Mateu d’Albarca, vénda de Benimaimó, situada al fons d’un petit torrent que desemboca en el de Buscastell, en béns de la finca de can Verd. Sembla que s’emprava principalment per al consum humà i per abeurar el bestiar i té l’interès d’oferir un nivell de construcció mínim, que es limita a allò estrictament necessari. Així, el naixement d’aigua es troba en un gran badall a les roques del marge de ponent del torrent i l’única construcció que hi ha és un gran mur de maçoneria de traçat trencat, que forma un estret carreró, prolongació del carrerany que hi davalla des de can Verd i que condueix al naixement d’aigua. Sembla que la funció d’aquesta potent paret no era altra que evitar que les eventuals avingudes del torrent poguessin obstruir la font. És construïda amb fàbrica de maçoneria en sec, d’aparell molt irregular, en el qual s’inclouen fins i tot grans roques col·locades en brut. L’hivern de 2005 l’aigua de la font, que encara brollava abundosa, s’emprava per al consum domèstic dels propietaris, mitjançant el seu bombeig i canalització fins a l’habitatge.

Anuncios

Font den Roig Pi ( Sant Mateu )

Emplaçament/Adreça: Polígon 12 Parcel·la 131. Sant Mateu. Vénda de Besora

Època: S. XVIII o anterior

Font L’Entorn: Font integrada en un mur de feixa de la vora meridional de la carretera de St. Mateu a St. Miquel, als terrenys de can Roig Pi.

Descripció: L’aigua natural brolla a una major fondària que el nivell del terreny, per aquesta raó se li incorporà una estructura molt semblat a la dels pous habituals, amb un clot de planta circular paredat de pedra irregular, al fons del qual s’obre una fibla en un costat per on surt l’aigua. A l’exterior es troba coberta per una capella, construïda de maçoneria comuna lligada amb morter de calç, aquesta estructura apareix integrada en un mur de feixa amb el front orientat cap a la carretera. A l’interior presenta un travesser i una corriola de fusta. L’obertura practicable de la capella està tancada amb una tela metàl·lica. Sobre la paret de la feixa hi ha una pica d’obra adossada al lateral de la capella. De la font encara surt l’aigua que s’utilitzava per al reg, a l’altra banda de la carretera se situa un safareig cobert amb un forjat de formigó per a poder protegir i aprofitar l’aigua per al consum domèstic. Estat actual: Regular. Despreniments de pedres de la maçoneria que s’aprecia sobretot en la superfície de la coberta de la capella. Reparacions fetes amb ciment en el front de la capella realitzades per a fitxar el marc de la porta. Els murs de pedra en sec dels laterals de la capella necessiten reparacions.

(www.santantoni.net)

 

Pou des Carbó (Ses Salines)

pou des carbó4

pou des carbó

pou des carbó5

pou des carbó2

pou des carbó3

El conjunto está formado por el pozo, una pica, el safareig y dos sèquies.

Antiguamente y durante su período de mayor esplendor, el pozo abastecía de agua no solamente a las casas colindantes sino también a la máquina de vapor del trenecillo que en el siglo XIX transportaba la sal desde Ses Salines hasta el cargador. Por ello, se convirtió en una parte fundamental del engranaje del proceso de industrialización que vivió la isla de Eivissa.

La primera referencia que se tiene de este pozo data de 1765.